Evanghelia zilei de 18 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 18 decembrie 2016

Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele de la 1 la 251. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 
2. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui
3. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar, Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram
4. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, Naason a născut pe Salmon
5. Salmon a născut pe Booz, din Rahav Booz a născut pe Iobed, din Rut Iobed a născut pe Iesei 
6. Iesei a născut pe David regele, David a născut pe Solomon din femeia lui Urie
7. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa 
8. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia 
9. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Iezechia
10. Iezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia
11. Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon
12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel 
13. Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachima născut pe Azor
14. Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născutpe Eliud
15. Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov
16. Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos. 
17. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. 
18. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. 
19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. 
20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. 
22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: 
23. Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu. 
24. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. 
25. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.